ALGEMENE VOORWAARDEN BE LIKE LOLA

1. ALGEMEEN, DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Be like Lola (hierna: “Be like Lola” of “BLL”) is een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam, 3038 CT, en kantoorhoudende aan de Bergselaan 380c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75504502, BTW-identificatienummer NL094237797B01, handelend onder de naam Be like Lola. BLL is te bereiken via het e-mailadres info@belikelola.com. Meer informatie over Be like Lola en de door haar geleverde producten en diensten is te vinden op de website www.belikelola.com.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: iedere Koper of Verkoper.
Item(s): door Verkoper in consignatie aan BLL aangeboden, dan wel geleverde, nieuwe en gedragen kledingstukken, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords.
Koper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een bestelling plaatst in de webshop van BLL.
Overeenkomst: elke afspraak tussen BLL en Gebruiker, onder andere het door BLL aan Gebruiker verzonden en door Gebruiker geretourneerde aanmeldformulier.
Showroom: een fysieke plek (in het kantoor van BLL of op een externe (tijdelijke) locatie) waar Item(s) die in consignatie zijn ook offline te koop worden aangeboden.
Verkoper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met woonplaats in Nederland die Items aanbiedt aan Koper via de Webshop van BLL.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden samen met de Privacy Verklaring en de Algemene
Voorwaarden van BLL haar betaalsysteem partner Mollie (https://www.mijnaccount.apoodesign.nl/knowledgebase/19/Algemene-voorwaarden-Mollie-bv.html).
Webshop: de door BLL via de Website geëxploiteerde webshop.
Website: www.belikelola.com.

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen BLL en iedere Gebruiker die gebruik maakt van de Webshop. Koper wordt geacht om door het plaatsen van een bestelling in de Webshop deze Voorwaarden te accepteren. Verkoper wordt geacht om door het gebruik van de verkoop services van BLL deze Voorwaarden te accepteren.

1.4 De Algemene Voorwaarden van betaalsysteem partner Mollie zijn integraal onderdeel van deze Voorwaarden en zijn hier te lezen: https://www.mijnaccount.apoodesign.nl/knowledgebase/19/Algemene-voorwaarden-Mollie-bv.html.

1.5 Voor Winkels die via BLL verkopen kunnen aanvullende Voorwaarden gelden. Deze aanvullende Voorwaarden zullen in de gesloten verkoop Overeenkomst worden opgenomen en samen met deze Algemene Voorwaarden geldend zijn.

1.6 Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Gebruiker slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door BLL schriftelijk zijn aanvaard (per email geldt als schriftelijk en is derhalve voldoende).

1.7 Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

1.8 BLL is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

1.9 BLL heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. Gebruiker dient om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Alle op de Website en Webshop door BLL geplaatste aanbiedingen en acties zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website en Webshop vermeld. Een aanbieding vervalt indien Item(s) waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

2.2 De Webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. BLL kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. BLL is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.

2.3 De Overeenkomst tussen BLL en Koper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat BLL de bestelling van de Item(s) via de Webshop uitdrukkelijk per email aan Koper heeft bevestigd. De Overeenkomst tussen BLL en Verkoper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de Item(s) door BLL zijn ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per email aan Verkoper is bevestigd, of op het moment dat een losse verkoop Overeenkomst in de vorm van een aanmeldformulier is getekend of bevestigd door terugzending aan BLL.

3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERKOPERS
3.1 Iedere Gebruiker met geschikte Item(s) kan via de Website een aanmeldformulier aanvragen, of offline een afspraak maken om Item(s) te komen inleveren. BLL controleert vervolgens (telefonisch, per mail fysiek) of de Item(s) in aanmerking komen voor de verkoop. Deze mogelijkheid tot verkopen geldt alleen voor Item(s) van de mooiste merken en/of aanzienlijke waarde.
(a) Bij online acceptatie: De verkoop Overeenkomst in de vorm van een aanmeldformulier wordt door BLL aan de potentiële Verkoper toegestuurd. De ingevulde Overeenkomst met daarop de naam, het IBAN en de contactgegevens van Verkoper, dient teruggezonden te worden aan BLL.
(b) (b) Bij offline acceptatie: Verkoper levert de Item(s) fysiek in bij TNC, vergezeld met een ingevulde verkoop Overeenkomst met daarop de naam, IBAN en contactgegevens van de Verkoper;
(c) In andere gevallen zal BLL de aanvraag afwijzen (in het geval de Item(s) niet aan ondergenoemde criteria voldoen).
3.2 Door Item(s) te koop aan te bieden garandeert de Verkoper dat:
(a) Hij/zij de rechtmatige eigenaar van de Item(s) is;
(b) Hij/zij volledig bevoegd is om de Item(s) te verkopen;
(c) De Item(s) legaal verkocht mogen worden via BLL;
(d) De Item(s) niet gestolen of namaak/nep zijn;
(e) De Item(s) overeenkomen met de door de Verkoper gedane beschrijving ervan en gedane
mededelingen tijdens het intake proces (fysiek of online);
(f) De Item(s) conform de kwaliteitsrichtlijnen van BLL te verzenden of aan te leveren (zie artikel 3.3);
(g) De Item(s) schoon en netjes, indien van toepassing gestoomd en/of gestreken, worden aangeleverd;
(h) De Item(s) geen gaten, verkleuringen of waarneembare sporen van slijtage bevatten.
3.3 Het team van BLL heeft de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of de ingestuurde/ingeleverde Items in aanmerking komen om in de Webshop te worden opgenomen en zal de Verkoper hiervan per email op de hoogte stellen. BLL hanteert hierbij (onder andere) de volgende kwaliteitsrichtlijnen:
(a) BLL accepteert alleen Items van de allerhoogste kwaliteit;
(b) BLL accepteert alleen Items die in haar assortiment passen;
(c) BLL accepteert alleen Items die in de mode zijn;
(d) BLL neemt uitsluitend mid designer merken aan, zoals bijvoorbeeld Acne Studios, A.P.C en Second Female. Kijk op de Website voor de complete lijst met merken die geaccepteerd worden;
(e) Artikelen waarvan BLL vermoedt dat ze mogelijk nep of namaak zijn accepteert BLL niet;
(f) BLL accepteert geen artikelen van (echt) bont en exotische leersoorten.
3.4 Indien het team van BLL de binnengekregen Item(s) als niet schoon of verkoopbaar beoordeelt, heeft BLL te allen tijde het recht om betreffende Item(s) retour te sturen op kosten van de Verkoper. BLL stuurt de Verkoper daartoe een elektronische betaallink van € 5,95. Wanneer de betaling door de Verkoper is voldaan zal BLL de Item(s) terugsturen.
3.5 Verkoper geeft BLL het recht om de prijs te bepalen waarvoor ieder Item in de Webshop wordt opgenomen. BLL heeft te allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel beneden aan te passen. Met een maximum van 50% verlaging gerekend vanaf de eerst voorgestelde verkoopprijs.
3.6 De ontvangen Items worden door BLL zo spoedig mogelijk klaargemaakt voor de verkoop en in de Webshop geplaatst.
3.7 De consignatietermijn is minimaal zes maanden vanaf de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van BLL ontvangt dat de Items geaccepteerd zijn. Het tussentijds terugvragen van Items door de Verkoper kan onder geen beding. Eenmaal in de Webshop geplaatst zullen deze in totaal minimaal dertig dagen worden aangeboden (tenzij een Item eerder verkocht is).
3.8 BLL is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing- en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij item(s) van Verkoper aan het publiek via internet te koop aanbiedt.
3.9 BLL is geheel vrij om Item(s) van Verkoper tijdens de consignatieperiode ook offline te koop aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld tijdens andere offline evenementen.
3.10 BLL zal zich maximaal inspannen om een geschikte Koper te vinden voor de te koop aangeboden Item(s) en is vrij om hierin derden te betrekken en andere (marketing)kanalen te gebruiken.
3.11 BLL bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7 van deze Voorwaarden, wanneer een Item uit de Webshop wordt gehaald en of het Item bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de Webshop. Indien BLL bepaalt dat een Item niet meer verkocht kan worden, dan maakt zij dit aan Verkoper kenbaar. De Verkoper heeft de keuze om BLL reeds bij het aangaan van de Overeenkomst te machtigen (niet verplicht) om ieder Item dat na verloop de consignatietermijn niet verkocht is, aan een goed doel te schenken (samenwerkingspartners van BLL zijn nader te bepalen). Deze machtiging kan door Verkoper worden ingetrokken door een email te sturen aan info@belikelola.com waarin hij/zij verklaart geen machtiging aan BLL te verlenen om een dergelijke schenking te doen. In dit geval worden de onverkochte Items geretourneerd aan Verkoper en zal BLL hiervoor €5,95 verzend- en handelingskosten in rekening brengen.
3.12 Van ieder Item dat is verkocht, ontvangt Verkoper een percentage van 50% van de door Verkoper geaccepteerde product prijs. De product prijs is de prijs zoals vermeld op de Webshop en aanvaard door Koper. Dit bedrag wordt binnen 5 dagen overgemaakt aan de Verkoper, nadat Koper het Item (goed) heeft ontvangen, op het door de Verkoper opgegeven IBAN-nummer. BLL is gerechtigd tot het resterende percentage van de verkoopopbrengst van een Item.
3.13 Betalingsverkeer verloopt via BLL haar partner Mollie. Mollie vereist voor iedere uitbetaling een geldig IBAN-nummer en een identificatie van de rekeninghouder. Lees de Voorwaarden die gelden voor alle gebruikers van Mollie hier: https://www.mijnaccount.apoodesign.nl/knowledgebase/19/Algemene-voorwaarden-Mollie-bv.html.
b) BLL houdt automatisch de afgesproken commissie in op elke uitbetaling;
c) Totdat de vereiste bankgegevens (IBAN en Identificatie) van de Verkoper bekend zijn, zullen mogelijk uitstaande betalingen veilig door BLL bewaard worden;
3.14 Zodra een Item verkocht is aan een Koper, zal BLL de Verkoper per email hiervan op de hoogte brengen. BLL zal er vervolgens voor zorgen dat het Item snel en in goede orde aan Koper wordt geleverd.
3.15 In het geval dat een Item geretourneerd wordt door een Koper, zal BLL de Verkoper binnen 14 dagen nadat Koper het Item heeft ontvangen, per email hiervan op de hoogte brengen en het Item zo snel mogelijk weer te koop aanbieden in de Webshop.
3.16 De Overeenkomst tussen BLL en een Verkoper eindigt door verloop van de consignatieperiode, te meten aan de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van BLL ontvangt dat de consignatieperiode is verstreken en de resterende Items retour zullen worden gezonden of zoveel eerder als BLL de Overeenkomst door schriftelijke mededeling (waaronder mede wordt begrepen een email) aan Verkoper opzegt.
3.17 De Overeenkomst tussen BLL en een Koper eindigt wanneer Koper de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 5.5(a) van deze Voorwaarden is verstreken.
3.18 Geen door Verkoper in consignatie gegeven Item(s) zijn door BLL tegen brand en/of waterschade verzekerd. Deze Item(s) bevinden zich derhalve op eigen risico van Verkoper bij BLL dan wel bij een door haar aangestelde derden (opslag/verzendhuis).
3.19 Als Verkoper een klacht heeft over de service dan wel de plaatsing van de Item(s) in de Webshop dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) per email (info@belikelola.com) aan BLL te melden. BLL zal zich inspannen om deze klacht naar tevredenheid van Verkoper op te lossen.

4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KOOP VAN ITEMS
4.1 Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde en beschreven Item(s), dient
Koper rekening te houden met het feit dat bepaalde elementen iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke staat. Kleuren op de foto kunnen bijvoorbeeld afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden, wanneer van toepassing, de maten vermeld zoals ook op het label van de Item(s) vermeld staan. Bij twijfel over een Item kan een (potentiële) Koper contact opnemen met het team van BLL via “stel een vraag” op de productpagina.
4.2 De op de Webshop aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte vintage kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.
4.3 De op de Webshop aangeboden Item(s) worden namens de Verkoper aangeboden en in
het geval van een verkoop int BLL de koopprijs van de Koper namens de Verkoper.
4.4 Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Koper de Item(s) direct te onderzoeken. In het geval van een foutieve zending of indien een Item opvallend beschadigd is of significant afwijkt van de (visuele en/of tekstuele) beschrijving in de Webshop, dient Koper dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst per email kenbaar te maken via info@belikelola.com onder vermelding van het bijbehorende order- en itemnummer(s) (zie bevestigingsemail). In dit onverhoopte geval zal BLL zich inspannen deze situatie naar tevredenheid van de Koper op te lossen.
4.5 Ten aanzien van het retourrecht geldt het online retourrecht van 14 kalenderdagen, volgens hieronder genoemde specificatie;
– Items die in een Showroom of tijdens pop-up activiteiten (offline) worden gekocht kunnen niet geretourneerd worden;
4.6 Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht volgens art. 4.5, dan geldt het volgende:
(a) Bij aankoop van Item(s) heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de Item(s) door of namens Koper. Koper dient vóór het verstrijken van deze bedenktermijn BLL schriftelijk te melden gebruik te willen maken van zijn/haar recht de Item(s) te retourneren, door een email te sturen aan info@belikelola.com en het item ook daadwerkelijk binnen 14 dagen retour te hebben gestuurd. Bij twijfel of aan deze termijn is voldaan zal een bewijs van verzending worden opgevraagd bij Koper.
(b) Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Let op: aanwezige labels mogen onder geen enkel beding verwijderd worden. Indien Koper van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat (incl. labels) en verpakking retourneren, conform de door BLL verstrekte instructies;
(c) De kosten van terugzending zijn voor rekening van Koper ongeacht de wijze van terugzending. BLL adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, want BLL kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending;
(d) De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen afgeleverd te zijn bij BLL:
(e) Het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal BLL zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het in goede orde ontvangen van de geretourneerde Item(s) terugbetalen:
(f) Indien de Koper heeft gekozen voor de verzendoptie ‘afhalen’ geldt dat de retourtermijn begint te lopen vanaf de datum van aankoop. Indien de Koper verzuimd binnen de gestelde termijn van 3 dagen een afspraak te maken of het item op te halen binnen 14 dagen vervalt het recht op retournering.

5. LEVERINGSTERMIJNEN, LEVERING EN VERZENDKOSTEN
5.1 Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat Koper aan BLL via de Webshop kenbaar heeft gemaakt. Is het adres niet (juist) bekend gemaakt aan BLL, dan is BLL niet verantwoordelijk voor het eventueel verkeerd bezorgde pakket en zullen eventuele extra kosten voor het opnieuw versturen voor rekening van de betreffende Koper zijn.
5.2 De bestelling wordt verzonden via een door BLL aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de Webshop, zijn exclusief handelings- en verzendkosten voor verzendadressen in Nederland.
5.3 BLL streeft ernaar om een verkocht Item binnen 24 uur bij Koper te bezorgen mits op werkdagen voor 14:00 besteld en tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces.
5.4 Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer die Koper per email ontvangt en waarmee hij/zij via een weblink inzicht heeft in de status van de verzending. Indien een zending na 14 kalenderdagen nog niet gearriveerd is, dient de Koper dit te melden via info@belikelola.com. BLL zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid van Koper (en Verkoper) op te lossen.
5.5 Als de bezorging met meer dan 21 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Koper heeft in dat geval het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval BLL het door Koper (teveel) betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
5.6 Koper is verplicht de door BLL geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BLL gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
5.7 BLL behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Koper te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
5.8 Het risico van vermissing of beschadiging van de Item(s) berust bij Verkoper tot het moment van ontvangst door Koper.

6. PRIJS, BETALING EN INCASSOKOSTEN
6.1 De prijs die door Verkoper of het team van BLL aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de kwaliteit, het merk en de staat waarin een Item zich bevindt.
6.2 De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW.
6.3 Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt BLL deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten, inclusief verzendkosten, door middel van een email aan de Koper.
6.4 Betalingsverkeer verloopt via BLL haar partner Mollie. Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal, creditcard, Paypal of een ander door Mollie aangeboden online betaalsysteem. Lees de Voorwaarden die gelden voor alle gebruikers van Mollie hier: https://www.mijnaccount.apoodesign.nl/knowledgebase/19/Algemene-voorwaarden-Mollie-bv.html.
6.5 Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

7. EIGENDOM VAN ITEM(S)
7.1 Alle door BLL in het kader van de Overeenkomst aangeboden en geleverde Item(s) blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met BLL gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval is begrepen de betaling van het verschuldigde bedrag.
7.2 De door Verkoper in consignatie aan BLL geleverde Item(s) die door BLL aan Koper zijn geleverd en die ingevolge artikel 8.1 van deze Voorwaarden eigendom van Verkoper zijn, mogen niet door Koper commercieel worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mogen deze Item(s) worden verpand of anderszins worden bezwaard. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
7.3 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Item(s) en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Koper BLL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 BLL is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van BLL. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende bestelling of € 250,-.
8.2 Voor de goede orde: BLL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
8.3 BLL aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
8.4 BLL is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Webshop, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. BLL draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

9. OVERMACHT
9.1 BLL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BLL gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van BLL, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BLL, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. BLL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BLL haar verbintenis had moeten nakomen.
9.2 BLL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

10. VRIJWARING
10.1 Iedere Gebruiker verleent BLL een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor BLL die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen BLL zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd, door welke partij dan ook in verband met:
(a) Het gebruik van de Website;
(b) De door Gebruiker middels de Website aangeboden Item(s);
(c) Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content, Advertenties en al het door BLL aan Gebruiker geleverd materiaal, inclusief foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij BLL, tenzij anders is aangegeven.

12. PRIVACY STATEMENT, COOKIEBELEID, NIEUWSBRIEF
12.1 BLL behandelt en verwerkt de gegevens van haar Gebruikers in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
12.2 BLL zal de Website (incl. de diensten die zij via de Website aanbiedt) aanbieden en de gegevens van haar Gebruikers verwerken in overeenstemming met haar Privacy Verklaring en Cookiebeleid. De Privacy Verklaring en het Cookiebeleid zijn integraal van toepassing op, en maken onderdeel uit, van deze Voorwaarden. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Privacy Verklaring en het Cookiebeleid en hiermee akkoord te gaan.
12.3 Verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, of aan derden worden verstrekt, met uitzondering van:
(a) Werknemers, directieleden en aandeelhouders van BLL;
(b) Partijen die BLL heeft ingeschakeld om namens BLL gegevens te verwerken (’verwerkers’);
(c) Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de Overeenkomst (bijvoorbeeld de
logistiek dienstverlener die de Item(s) aflevert);
(d) Externe adviseurs;
(e) Politie en justitie (indien noodzakelijk).
12.4 Aanmelding & afmelding voor ontvangst van de BLL nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de Website (aanmelden) en/of de nieuwsbrief (afmelden). BLL maakt gebruik van verschillende mailsystemen, Gebruikers kunnen zich voor alle mailings die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst afmelden.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van en met BLL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 13 november 2019.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle trends & acties.